dochiliem 1597 -20
kimngan65 1503 +20

Kiểu: Cờ úp, 26/2/2021

39 nước, 3 phút : 44 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết