Kiểu: Cờ úp, 1/3/2021

58 nước, 4 phút : 43 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết