Kiểu: Cờ úp, 1/3/2021

55 nước, 5 phút : 34 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua