Kiểu: Cờ úp, 1/3/2021

44 nước, 4 phút : 31 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua