Kiểu: Cờ úp, 1/3/2021

25 nước, 1 phút : 21 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua