Kiểu: Cờ úp, 1/3/2021

52 nước, 2 phút : 51 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua