Kiểu: Cờ úp, 1/3/2021

78 nước, 6 phút : 45 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết