Kiểu: Cờ úp, 1/3/2021

105 nước, 11 phút : 23 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết