Kiểu: Cờ úp, 2/3/2021

60 nước, 6 phút : 33 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua