Kiểu: Cờ úp, 2/3/2021

43 nước, 4 phút : 34 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua