Huydanh 1446 -13

Kiểu: Cờ úp, 3/3/2021

47 nước, 2 phút : 59 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua