Huydanh 1433 +21

Kiểu: Cờ úp, 3/3/2021

61 nước, 5 phút : 44 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết