Huydanh 1441 +20

Kiểu: Cờ úp, 3/3/2021

41 nước, 4 phút : 29 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ