0983606181 1586 -18
haiauvnn 1539 +18

Kiểu: Cờ tướng, 3/3/2021

40 nước, 4 phút : 43 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua