Kiểu: Cờ úp, 4/3/2021

76 nước, 10 phút : 52 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết