Kiểu: Cờ úp, 4/3/2021

129 nước, 17 phút : 16 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ