Phuloc 1400 -23
033933235 1245 +23

Kiểu: Cờ tướng, 1 tuần trước

37 nước, 3 phút : 48 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết