Ken01 1587 -24

Kiểu: Cờ tướng, 1 tuần trước

57 nước, 3 phút : 50 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết