9hau54 1379 -12
hieukien24 1476 +12

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

50 nước, 7 phút : 36 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua