Vodoi1 1642 +7

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

85 nước, 7 phút : 23 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết