033933235 1465 -12
nnmt 1542 +12

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

49 nước, 9 phút : 45 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết