Lieu 1540 +17
bo.dung 1572 -17

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

70 nước, 6 phút : 39 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua