hieukien24 1488 +11
9hau54 1367 -11

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

18 nước, 1 phút : 35 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua