Lazaro 1286 +23

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

36 nước, 4 phút : 13 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua