duyduc09 1411 -9
covuive12 1561 +9

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

55 nước, 7 phút : 52 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết