Vodoi1 1649 +6

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

48 nước, 3 phút : 34 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết