Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

39 nước, 3 phút : 17 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua