Langdu23 1471 +12
binhtr 1386 -12

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

52 nước, 7 phút : 00 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ