6.2020

Các trận gần đây của 6.2020
 • Cờ tướng - 3 tuần trước
  6.2020 1788 +5
  vs
  SX2020 1499 -5
 • Cờ tướng - 3 tuần trước
  SX2020 1504 -5
  vs
  6.2020 1783 +5
 • Cờ tướng - 3 tuần trước
  6.2020 1777 +6
  vs
  SX2020 1510 -6
 • Cờ tướng - 3 tuần trước
  SX2020 1516 -6
  vs
  6.2020 1771 +6
 • Cờ tướng - 3 tuần trước
  6.2020 1765 +6
  vs
  SX2020 1522 -6
 • Cờ tướng - 3 tuần trước
  SX2020 1529 -7
  vs
  6.2020 1758 +7
 • Cờ tướng - 3 tuần trước
  6.2020 1751 +7
  vs
  SX2020 1536 -7
 • Cờ tướng - 3 tuần trước
  SX2020 1544 -8
  vs
  6.2020 1743 +8
 • Cờ tướng - 3 tuần trước
  6.2020 1735 +8
  vs
  SX2020 1552 -8
 • Cờ tướng - 3 tuần trước
  SX2020 1561 -9
  vs
  6.2020 1726 +9
 • Cờ tướng - 3 tuần trước
  6.2020 1716 +10
  vs
  SX2020 1571 -10
 • Cờ tướng - 3 tuần trước
  SX2020 1582 -11
  vs
  6.2020 1705 +11
 • Cờ tướng - 3 tuần trước
  6.2020 1694 +11
  vs
  SX2020 1593 -11
 • Cờ tướng - 3 tuần trước
  SX2020 1606 -13
  vs
  6.2020 1681 +13
 • Cờ tướng - 3 tuần trước
  6.2020 1667 +14
  vs
  SX2020 1620 -14
 • Cờ tướng - 3 tuần trước
  SX2020 1635 -15
  vs
  6.2020 1652 +15
 • Cờ tướng - 3 tuần trước
  6.2020 1635 +17
  vs
  SX2020 1652 -17
 • Cờ tướng - 3 tuần trước
  SX2020 1671 -19
  vs
  6.2020 1616 +19
 • Cờ tướng - 3 tuần trước
  6.2020 1596 +20
  vs
  SX2020 1691 -20
 • Cờ tướng - 3 tuần trước
  SX2020 1713 -22
  vs
  6.2020 1574 +22