voson95 1547 +13
LeVanSy 1484 -13

Kiểu: Cờ tướng, 9/5/2021

48 nước, 4 phút : 32 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết