LeVanSy 1480 +19
voson95 1551 -19

Kiểu: Cờ tướng, 9/5/2021

30 nước, 1 phút : 57 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua