LeVanSy 1485 0
Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ tướng, 9/5/2021

75 nước, 12 phút : 43 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ