phongtran8 1445 +19
LeVanSy 1500 -19

Kiểu: Cờ tướng, 10/5/2021

88 nước, 11 phút : 59 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua