LeVanSy 1481 +15
phongtran8 1464 -15

Kiểu: Cờ tướng, 10/5/2021

60 nước, 7 phút : 22 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết