LeVanSy 1470 0
Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ tướng, 13/5/2021

17 nước, 1 phút : 29 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết