gacon789 1570 +12
LeVanSy 1470 -12

Kiểu: Cờ tướng, 13/5/2021

36 nước, 3 phút : 33 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết