privcs 1690 +7
LeVanSy 1462 -7

Kiểu: Cờ tướng, 13/5/2021

62 nước, 8 phút : 11 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết