privcs 1703 +6
LeVanSy 1449 -6

Kiểu: Cờ tướng, 13/5/2021

62 nước, 8 phút : 36 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ