LeVanSy 1443 +12
hopk4 1357 -12

Kiểu: Cờ tướng, 14/5/2021

12 nước, 1 phút : 32 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ