hopk4 1345 +21
LeVanSy 1455 -21

Kiểu: Cờ tướng, 14/5/2021

38 nước, 9 phút : 02 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ