thecoffee 1603 +9
huyhg 1446 -9

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

12 nước, 1 phút : 16 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ