thecoffee 1612 +11

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

39 nước, 2 phút : 43 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết