thecoffee 1623 -22

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

33 nước, 2 phút : 59 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua