thecoffee 1601 -20

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

68 nước, 6 phút : 16 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua