Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

52 nước, 7 phút : 52 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết