Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

142 nước, 21 phút : 24 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua