Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

12 nước, 1 phút : 57 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ