Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

71 nước, 14 phút : 05 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết