Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

116 nước, 17 phút : 10 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ