thecoffee 1565 -19

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

23 nước, 1 phút : 44 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết